Regulamin Hotelu

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zameldowane w Hotelu Toscania we Włoszakowicach.
 2. Opiekunem Gościa jest recepcja hotelowa.
 3. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w hotelu w trakcie trwania doby, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.
 4. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu oraz podpisanie Karty meldunkowej.
 5. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 6. Doba hotelowa dla gości indywidualnych trwa od godz. 15.00 do godz. 11.00.
 7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 8. Zatrzymanie pokoju po godz.11.00 jest traktowane jako przedłużenie doby.
 9. Hotel uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.
 10. Hotel ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 11. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 12. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu hotelowego.
 13. Hotel zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości lub dużych kwot pieniędzy.
 14. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 15. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.
 16. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, radio i klimatyzację, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.
 17. Za zgubienie karty do zamka hotelowego pobierana jest opłata 30 zł netto.
 18. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 19. Palenie wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów w pokojach hotelowych, korytarzu, klatce schodowej i holu recepcyjnym jest zabronione pod groźbą kary w wysokości 500 zł.
 20. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.
 21. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz.7.00 do 22.00.
 22. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy w godz.22.00-7.00.
 23. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę innym osobom albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
 24. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
 25. Obiekt jest monitorowany. Dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Hotelu. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Gościa oraz innych osób przebywających na terenie Hotelu lub w jego okolicy. Dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 14 dni, chyba że zajdą szczególne okoliczności (np. wypadek), w związku z którymi nagrania z monitoringu będą przechowywane przez dłuższy czas.
 26. Dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez Hotel na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej oraz w recepcji hotelowej.
 27. Faktury VAT mogą być wystawiane na prośbę Gościa, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu najpóźniej w chwili meldowania się w recepcji. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktur bez podpisu.
 28. Śniadania wydajemy codziennie między 7.00-10.00 rano.
 29. Dla dzieci do lat 5, jeżeli śpią na łóżku z rodzicami nocleg jest bezpłatny, doliczany jest koszt śniadania dla dzieci 2-10 lat. Istnieje możliwość dołożenia łóżeczka dla niemowląt za dodatkową opłatą.
 30. Zwierzęta w hotelu są akceptowane za dodatkową opłatą, tylko za wcześniejszą zgodą hotelu.